Truy cập nội dung luôn

Phòng chức năng Phòng chức năng

Phòng chức năng: 08 phòng

  • Phòng Tổ chức cán bộ
  • Phòng Tài chánh kế toán
  • Phòng Kế hoạch tổng hợp
  • Phòng Hành chánh quản trị
  • Phòng Điều dưỡng
  • Phòng Trang thiết bị
  • Phòng Quản lý chất lượng
  • Phòng Công tác xã hội

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI